El Sifó, envasos retornables: aigua, llet, refrescos…

Aquestes condicions generals (les “CCGG EL SIFÓ”) regulen per una banda, la compra i subministrament a domicili de les begudes que EL SIFÓ  comercialitzi en cada moment . Amb la realització de la comanda, el Client, com a comprador de les begudes, declara haver llegit i conèixer les presents condicions, així com les tarifes, despeses d’enviament i promocions vigents i les ha acceptat de forma prèvia i expressa a la realització de la comanda. Qualsevol obligació i / o dret que correspongui a EL SIFÓ segons les presents CCGG podrà ser executat per EL SIFÓ directament o pel / s tercer / s que aquesta designi. Aquestes CCGG EL SIFÓ  són aplicables a partir del 15 de setembre del 2020.

 

  1. COMANDA DELS PRODUCTES.

 Per a la compra dels productes (en endavant, els PRODUCTES), el Client haurà de cursar la comanda a través de la pàgina web www.elsifo.com, indicant la quantitat i classe dels PRODUCTES que vol comprar. Els PRODUCTES disponibles i, si escau, les quantitats mínimes de compra figuren en www.elsifo.com.

 

  1. DISPONIBILITAT, LLIURAMENT I RECEPCIÓ DELS PRODUCTES.

 2.1. La quantitat i varietat dels PRODUCTES objecte de comanda i el termini de lliurament dels mateixos quedaran condicionats a la disponibilitat que en cada moment tingui EL SIFÓ . En cas de manca de disponibilitat, EL SIFÓ li ho comunicarà el Client en el termini màxim de 24 hores hàbils abans del dia programat de lliurament de la comanda (excloent-se els dissabtes). Passat aquest termini la comanda s’entendrà acceptat per EL SIFÓ .. El lliurament dels Productes es realitzarà en el domicili designat pel Client segons les Condicions generals de Venda indicades en www.elsifo.com.

2.2. A la recepció dels PRODUCTES, el Client (o la persona que actuï per compte del Client i sota la seva responsabilitat) haurà de signar un albarà (anotant així mateix el nombre de el DNI, NIE o Passaport de la persona que firma) en prova de la conformitat del Client que (i) el lliurament ha estat degudament realitzat  en el lloc i data pactats, (ii) els PRODUCTES objecte del lliurament han estat la totalitat de les comandes pel Client, (iii) el Client ha estat informat amb caràcter previ a la realització de la seva comanda de les tarifes oficials dels PRODUCTES, de les despeses d’enviament, que els impostos indirectes aplicables estan inclosos en els preus i de les promocions vigents, i amb que (iv) els PRODUCTES lliurats han estat objecte d’inspecció per el Client, no tenen defectes aparents i tenen una data de consum preferent, en el cas de ser necessari per la tipologia de producte, adequada a el consum real estimat dels PRODUCTES al seu domicili.

2.3. Si EL SIFÓ o qui aquesta designi no pogués realitzar el lliurament dels PRODUCTES per causa imputable al Client, EL SIFÓ es reserva el dret a aplicar novament un import per les despeses d’enviament dels que se li va informar en www. elsifo.com i en el catàleg vigent en el moment de la comanda / compra .

 2.4. El Client assumeix els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels PRODUCTES des del lliurament dels mateixos pel SIFÓ (O per qui aquesta designi) en el domicili del Client indicat en el moment de fer la comanda.

2.5. El Repartiment  es farà segons la correcta informació per part del Client. L’empresa tindrà la potestat d’anul·lar una comanda sota aquesta circumstàncies.

2.6. L’empresa es reserva el dret i la potestat de no realitzar el lliurament si la dificultat de la mateixa impossibilita la correcta gestió de la mateixa. Vegeu especialment els supòsits de pisos sense ascensor, carrers de difícil accés o altres ubicacions d’especial dificultat. En aquests supòsits se li comunicarà el client aquesta circumstància i es procedirà a la devolució de la suma de la comanda.

2.7. Un cop feta la comanda EL SIFÓ es posarà en conatcte amb el Client per a pactar dia i hora del repartiment.

 

  1. TRANSPORT

3.1. Les comandes s’entregaran segons l’establert en l’apartat 2.7. sempre i quan hi hagi disponibilitat del producte demanat.

 

  1. PREUS

4.1.El preu de cada producte vindrà determinat clarament a la pàgina web. El preu i les condicions dels productes oferts, podran variar, però en qualsevol cas sempre regiran per al Client el preu i les condicions que hi havia quan va fer la comanda,

4.2. EL SIFÓ es reserva el dret a cobrar la comanda des del moment de la seva recepció. 4.3. Tots els preus inclouen l’IVA.

4.4. Les despeses d’enviament no estan indicades en els preus dels productes. Les despeses del servei d’enviament van a càrrec del Client i s’afegiran al total de l’import dels productes seleccionats. El client pot consultar les despeses d’enviament a la cistella de compra, abans de confirmar la comanda i abans de finalitzar el procés de contractació.

 

  1. DEVOLUCIÓ, RECLAMACIONS I COMUNICACIONS:

5.1. En els casos que el lliurament de la comanda sigui diferent de la que va sol·licitar el client a través www.elsifo.com per qualsevol tipus d’error no imputable a el client, aquest disposarà d’un termini de 7 dies hàbils, a partir de la recepció dels PRODUCTES i de l’albarà corresponent, per cancel·lar la comanda / compra sense incórrer en penalització ni despesa (inclosos els derivats de la devolució del producte) estant EL SIFÓ,  obligat a tornar les quantitats rebudes en el termini màxim de 30 dies des de la data de devolució dels PRODUCTES. Perquè aquesta devolució es faci efectiva, el Client s’haurà de posar en contacte amb EL SIFÓ a través dels telèfons indicats en el següent paràgraf o mitjançant qualsevol altre mitjà admès en dret que permeti deixar constància de la seva veracitat. No s’acceptaran devolucions de PRODUCTES oberts, en envasos diferents dels que van ser subministrats o en envasos danyats pel Client, ni quan els mateixes s’haguessin separat dels packs en què van ser subministrats. Tampoc s’admetran devolucions de productes passats els 7 dies hàbils després de la recepció en els mateixos; excepte en els casos en què el motiu de devolució sigui per incidència del producte en origen.

5.2. Per a qualsevol reclamació o informació addicional es posa a disposició de l’Client al telèfon 935.409.750.

5.3. Tota comunicació entre el Client i EL SIFÓ relativa a una comanda determinada podrà fer-se bé per telèfon, correu ordinari, correu electrònic.

5.4. A l’efecte de comunicacions escrites, EL SIFÓ designa la direcció i altres dades de contacte dels indicats a continuació:

VINS I DIVINS EL MAS VELL, SL

C/ Barcelona, 3  – 08320 – El MASNOU

info@elsifo.com

 

  1. RECOLLIDA D‘ENVASOS RETORNABLES I CALAIXOS DE PLÀSTIC I PENALITZACIÓ EN CAS DE NO DEVOLUCIÓ DELS MATEIXOS

6.1. Els envasos reomplibles dels PRODUCTES, en cas que aquests es subministrin sota el format de vidre retornable, i les caixes de plàstic en què es transporten i emmagatzemen són propietat de EL SIFÓ  i deixats en dipòsit al domicili de l’Client. EL SIFÓ  recollirà els envasos retornables al domicili del Client amb la següent entrega de Productes.

6.2. El Client està obligat a retornar a EL SIFÓ els envasos reomplibles i les caixes de plàstic que en cada cas hagin estat subministrats pel SIFÓ, de manera que si no fos així, un cop complerts els requisits detallats en el paràgraf anterior, EL SIFÓ no abonarà a el client els imports deixats en dipòsit. L’abonament d’aquests envasos es realitzarà només en el cas que es realitzi la devolució integra tenint com a unitat de mesura 1 caixa.

A la pàgina web www.elsifo.com s’informa dels imports corresponents a aquests dipòsits dels envasos de formats RU i de les esmentades penalitzacions en cas de no devolució pel mateix de les caixes de plàstic i de les ampolles de vidre reutilitzables. L’import de la penalització constituïda podrà acumular-se a l’import dels següents comandes, si és el cas, i en cap cas serà retornada al Client qui tindrà en qualsevol cas l’obligació de tornar a EL SIFÓ,  els calaixos de plàstic i envasos de vidre reutilitzables no retornats.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

PROPIETAT intel·lectual

7.1. Tots els Continguts de la botiga en línia del SIFÓ (il·lustracions, textos, denominacions, marques pròpies, imatges, etc.) són Propietat del SIFÓ. Les marques de TERCERS són Propietat dels Seus titulars. Tota reproducció parcial o total dels Continguts, mitjançant QUALSEVOL Procediment i en QUALSEVOL soport està subjecte a l’Autorització prèvia i expressa del SIFÓ o dels titulars dels drets, en aquest cas.

7.2. EL SIFÓ no és responsabilitza del  mal ús que es facin DELS CONTINGUTS de les pàgines web, en tindrà exclusiva Responsabilitat  l’usuari que accedeixi a tals Continguts o a els utilitzi.

7.3. EL SIFÓ  no assumeix cap Responsabilitat per a la informació continguda a la pàgina web de TERCERS a la qual és Pugui Accedir a través d’Enllaços o buscadors de les pàgines web. La presencia d’Enllaços en els pàgines web te 1 Finalitat merament informativa, i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació de tals Enllaços.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

8.1. Les  dades  personals que el Client ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes i redacció de factures. La manca d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de la comanda. Quan es registri a la pàgina, el Client és compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permetin les prestacions del  servei per part del SIFÓ  i la correcta identificació de l’Client registrat, aixi com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes i ofertes.

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes CCGG EL SIFÓ es regiran per les lleis de dret comú espanyoles. En la mesura permesa per la llei, les parts, renuncien a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutges i tribunals de la ciutat d’execució de la comanda / compra.

 

X